Driestar College

Driestar College

Interne begeleiding

Bij de aanmelding van een leerling kan aangegeven worden of gebleken is dat deze leerling (extra) ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen. De school wil voor alle leerlingen een veilig en stimulerend schoolklimaat bieden.

Om de ondersteuning van de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken, is binnen de school een aantal voorzieningen getroffen. Ook zijn enkele functionarissen benoemd, die met elkaar de noodzakelijke ondersteuning aan leerlingen bieden.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.

Basisondersteuning

Binnen onze scholengemeenschap gelden de volgende vormen als basisondersteuning:

 • het mentoraat;
 • de inzet van een locatiezorgcoördinator;
 • het organiseren van een intern zorgoverleg;
 • de begeleiding door een orthopedagoog;
 • de begeleiding door een schoolmaatschappelijk werkende;
 • gespreksmogelijkheden met een contactpersoon;
 • de rol van de jeugdarts;
 • de inschakeling van een Zorgadviesteam;
 • de ondersteuning door een decaan;
 • het bieden van huiswerkbegeleiding;
 • de begeleiding door (motorisch) remedial teachers;
 • het geven van faalangstreductietraining;
 • de mogelijkheid om sociale vaardigheden te trainen;
 • plaatsing in het leerwegondersteunend onderwijs.


Extra ondersteuning

Er zijn leerlingen, die ondersteuningsbehoeften hebben, die de genoemde vormen van basisondersteuning overstijgen. In dat geval kunnen deze worden aangemeld bij het de zorgcoordinator Mw. F. de Boer.
Bij aanmelding wordt een expertiseteam samengesteld om de gestelde vraag voor extra ondersteuning te beantwoorden.

Het expertiseteam kan adviseren tot:

 • het aanpassen van het gebouw, meubilair of curriculum
 • het toekennen van een intern begeleider
 • plaatsing in een speciale klas of groep (integratieklas, trajectgroep)

Interne Begeleider

De interne begeleiders begeleiden leerlingen met leerproblemen en/of  sociaal-emotionele problemen.
Daarbij adviseren en coachen zij de docenten en mentoren bij de opvang en begeleiding van deze leerlingen.
Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen die extra ondersteuning krijgen. Daarover vindt overleg plaats met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.

Contactpersoon

Voor inlichtingen over de leerlingenzorg en begeleiding kunt u contact opnemen met: Mw. F. de Boer, bof@driestarcollege.nl, 0180-446997