Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Lekkerkerk / Gids / Jaarovergang

Jaarovergang

Contacten over leerprestaties

De school onderhoudt met de ouders/verzorgers contacten op de volgende manieren:

•  Per cursusjaar twee contactavonden met vakdocenten en mentoren;
•  Eventueel een bespreking tussen mentor en ouders/verzorgers over het voorlopig advies;
•  Voorlichting over doorstroommogelijkheden vanaf het tweede leerjaar
•  Telefonische- of mailcontacten op initiatief van mentor of ouders/ verzorgers zijn altijd mogelijk.

Algemeen

Algemene opmerkingen over de overgangsnormen vmbo, havo en vwo

Overgangsbeslissing

Aan het eind van ieder cursusjaar neemt de docentenvergadering voor iedere leerling een overgangsbeslissing. Alleen in bijzondere gevallen kan de vergadering besluiten deze beslissing uit te stellen. De docentenvergadering neemt de overgangsbeslissingen op grond van de cijfers op het eindrapport en op basis van de vastgestelde overgangsnormen.

Besluiten

De docentenvergadering kan de volgende besluiten nemen: een leerling wordt

• bevorderd naar het volgende leerjaar van dezelfde afdeling of leerweg  
• bevorderd naar het volgende leerjaar van dezelfde afdeling of leerweg, maar krijgt een taak opgelegd. De bevordering is pas definitief als de taak voldoende gemaakt is;
• bevorderd naar het volgende leerjaar van een andere afdeling of leerweg;
• bevorderd naar het volgende leerjaar van een andere afdeling of leerweg, maar krijgt een taak opgelegd. De bevordering is pas definitief als de taak voldoende gemaakt is;
• voorwaardelijk bevorderd. Dat betekent dat de leerling naar het volgende leerjaar gaat op voorwaarde dat bij rapport één voldaan wordt aan de overgangsnormen naar het daarop volgende leerjaar. Een voorwaardelijke bevordering naar een examenklas is niet mogelijk;
 • nog niet bevorderd, maar krijgt een herkansing. Als de herkansing voldoende wordt gemaakt, wordt deze leerling alsnog bevorderd;
 • niet bevorderd.

Een taak

Een taak wordt gegeven als een leerling onvoldoende inzet heeft getoond. De taak moet op de eerste schooldag van het nieuwe cursusjaar worden ingeleverd. Als de taak onvoldoende beoordeeld wordt, moet deze onder schooltijd alsnog voldoende worden afgerond. Wanneer dat is gebeurd, is de bevordering definitief. Als dat aan het eind van de derde schoolweek nog niet heeft plaats gevonden, wordt de leerling definitief niet toegelaten tot het volgende leerjaar.

Een herkansing

Als een leerling binnen de bespreekmarge valt, kan de docentenvergadering een herkansing geven. De herkansing omvat de stof van een bepaalde periode. De docentenvergadering bepaalt welk cijfer de leerling voor deze herkansing moet halen. De herkansingen vinden plaats op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Als de gemaakte herkansing niet voldoet aan de vooraf gestelde normen, wordt de leerling niet bevorderd naar een hoger leerjaar.

Lwoo

Bij het lwoo zijn bij een overgang naar een volgend leerjaar de leerlingkenmerken essentieel.

Overige aspecten

Bij de andere afdelingen zijn bij een overgang naar een hoger of lager niveau de prestaties, uitgedrukt in cijfers, cruciaal. Naast de cijfers kunnen ook de volgende aspecten meegewogen worden:

• Leerlingkenmerken
•  De sociale ontwikkeling van de leerling
• Cito-uitslagen
• Rekenvaardigheden 

Cijfers en rapporten

Cijfers en rapporten

Het schooljaar bestaat uit vier perioden. Iedere periode wordt afgesloten met een rapport. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de cijfers van vier rapporten. De docentenvergadering stelt de rapportcijfers en ook de cijfers op het eindrapport vast. Deze cijfers zijn rekenkundig afgerond op één decimaal. De eindrapportcijfers zijn in hele getallen. Bij de berekening van de cijfers voor het eindrapport wordt uitgegaan van de niet-afgeronde rapportcijfers van de eerste vier rapporten. Daarbij wordt de volgende weging toegepast:

Cijferberekening

Rapport1234
Weging1x2x2x2x

 

 

Tussentijdse overplaatsing

Het schoolbeleid is er op gericht om tussentijdse overplaatsing naar een hoger- en naar een lager niveau tot een minimum te beperken. Bij overplaatsing vervallen alle eerder behaalde cijfers. Tussentijdse overplaatsing naar een hoger niveau vindt alleen plaats bij het eerste rapport. Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd:

•  de mening van de docenten over de capaciteiten van de leerling.
•  de leerling moet ten minste een 8 staan voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Voor de overige vakken moet het gemiddelde ten minste 7,5 zijn.
•  de leerlingkenmerken: instelling, leervermogen, werkhouding, motivatie en doorzettings- vermogen

Tussentijdse overplaatsing naar een lager niveau kan plaatsvinden bij zowel het eerste – als het tweede rapport. Hierop zijn drie de volgende uitzonderingen:

1)   overplaatsing vanuit vmbo gt-3 naar vmbo kader-3
2)  binnen het lwoo is geen tussentijdse overplaatsing mogelijk.

In alle gevallen geldt dat de tussentijdse overplaatsing alleen mogelijk is als er ruimte is in de ontvangende klas. Aan het eind van een cursusjaar is het mogelijk om op grond van de resultaten van niveau te wisselen. In april/mei wordt daarover een advies gegeven.

Het vak godsdienst

Voor het vak godsdienst geldt artikel zes van het schoolreglement.

Mogelijkheid van beroep  bij overgangsbeslissingen

 Leerlingen en ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om in beroep te gaan als ze een bezwaar hebben tegen een overgangsbeslissing. Dat kan alleen als voldaan wordt aan de volgende criteria:
•  Het bezwaar moet altijd betrekking hebben op een leerling in de bespreekmarge. Deze bespreekmarge staat vermeld in de overgangsnormen. De overgangsnormen vindt u bij de downloads.
•  Een uitzondering hierop is als er omstandigheden zijn geweest, die op de behaalde resultaten van invloed zijn geweest en op het moment van de overgangsbeslissing niet bekend waren bij de docentenvergadering. Deze invloed moet wel aangetoond kunnen worden.
•  Het beroep moet schriftelijk, het liefst per e-mail, worden ingediend bij de mentor. Dat dient uiterlijk om 09.00 uur op vrijdagmorgen van de laatste schoolweek te zijn gebeurd.
•  Op deze vrijdag vergadert de commissie nadere beslissingen. Deze commissie is samengesteld uit: de locatiedirecteur, de afdelingsleider en de mentor. De beslissing die deze commissie neemt is bindend.

Eindexamen

Leerlingen in vmbo-gt klas 4 doen op de nevenvestiging eindexamen. De slaag-/zakregeling vindt u bij downloads.