Driestar College

Driestar College

Inrichting van het onderwijs

Vaardigheden

Op het Driestar College geven we in toenemende mate aandacht aan algemene vaardigheden zoals plannen, samenwerken, presenteren, werkstuk maken en reflecteren. Vooral tijdens projecten komen deze vaardigheden aan de orde.

Burgerschap en integratie

Het Driestar College wil leerlingen voorbereiden op deelname aan de samenleving. Leerlingen zullen in de eerste plaats kennis moeten verwerven van de veelkleurige samenleving waarvan zij deel uitmaken en waarin zij een taak te vervullen krijgen. Op het Driestar College wordt bij de vakken godsdienst, maatschappijleer en aardrijkskunde aandacht besteed aan de levensovertuiging, cultuur en leefwijze van allochtone bevolkingsgroepen in ons land. Maar ook bij de andere leervakken komen aspecten van de multiculturele samenleving aan de orde, zoals bij ckv en de talen. 
Daarnaast wil het Driestar College leerlingen in contact brengen met de multiculturele samenleving, vanuit de overtuiging dat deze kennismaking het wederzijdse respect en de verantwoordelijkheid voor de samenleving zullen bevorderen. Belangrijke middelen voor ontmoeting en kennismaking zijn de stagewerkplekken, de maatschappelijke stage en de debatgroepen van leerlingen met diverse scholen. Ook worden tentoonstellingen bezocht, contacten gezocht met organisaties die op dit terrein actief zijn en gastsprekers uitgenodigd.
Het Driestar College wil bovendien insteken op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling zelf. Daarbij gaat het in eerste instantie om het bijbrengen van een christelijke levenshouding.

Internationalisering

De activiteiten op het gebied van internationalisering worden verder uitgebouwd. Deze activiteiten staan altijd in het kader van onze onderwijsprogramma’s.

Maatschappelijke stage in vmbo-2, 3 en havo-3

De maatschappelijke stage is bedoeld om leerlingen ervaring op te laten doen in het vrijwilligerswerk. Dit vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van de leerlingen en zo leren zij verantwoordelijkheid dragen voor zaken die een maatschappelijk belang hebben. De leerlingen moeten deze stage zelf regelen buiten de schooltijden.