Driestar College

Driestar College

Rapportage en toetsing

Rapportage

De leerstof die leerlingen krijgen, wordt ingedeeld in vier perioden van ongeveer tien weken. Ongeveer twee weken na afloop van een periode, krijgen de leerlingen hun rapport. Op de website www.driestarcollege.nl/ouderportaal kunnen de cijfers van leerlingen worden ingezien.

Toetsingsmogelijkheden

Wij kennen de volgende mogelijkheden om de kennis van leerlingen te toetsen:
•  Overhoring: een korte schriftelijke of mondelinge toetsing van stof die opgegeven is als normaal huiswerk. Getoetst worden de kennis en/of het inzicht van leerlingen.
•  Repetitie: een schriftelijke toets over een samenhangend en beperkt deel van de leerstof. Getoetst worden de kennis en/ of het inzicht van leerlingen.
•  Proefwerk: net als een repetitie. Alleen de hoeveelheid leerstof is groter.
•  Schoolexamen: een toets in de bovenbouw die onderdeel is van het examenprogramma. Ze worden afgenomen in daarvoor aangewezen weken.

Afspraken

Een leerling hoeft niet meer dan twee proefwerken of repetities per dag te maken. Bij bijzondere omstandigheden mag hiervan afgeweken worden. Deze uitzondering is niet van kracht tijdens de proefwerkweken en eveneens niet op het opgeven van schriftelijke overhoringen.

Cito-toetsen

In de leerjaren 1 t/m 3 worden de toetsen van het Cito Volgsysteem afgenomen. Deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van de leerling in de klassen  1 t/m 3 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. De uitslag van de toetsen wordt aan de ouders meegedeeld. De uitslag zal bij de overgang naar een volgend cursusjaar meewegen in het advies. Hoe dit gaat, leest u bij de overgangsnormen. De overgangsnormen vindt u bij downloads.