Driestar College

Driestar College

Melden van incidenten

Incidenten melden

De veiligheid op school kan bedreigd worden. Er is sprake van een incident wanneer een medewerker of een leerling zich persoonlijk bedreigd voelt. Dat kan zowel psychisch als fysiek zijn. Het is ook aan de orde als iemand op school zich gekrenkt of aangetast voelt door woorden of daden van een collega of leerling. Iedere leerling of medewerker van het Driestar College kan een incident melden bij de afdelingsleider of contactpersoon. 

Soorten incidenten

  • Fysiek geweld (vechtpartijen, slaan, schoppen)
  • Verbaal geweld (schelden, intimideren, ook via de e-mail, sociale media)
  • Discriminatie (racistische opmerkingen, tekens ed.)
  • Seksuele intimidatie

Klachtenprocedure voor leerlingen en medewerkers

Net als ouders hebben ook (ex-)leerlingen, personeelsleden, vrijwilligers of anderen die deel uit maken van de scholengemeenschap de mogelijkheid om hun klachten te uiten. De klachtenregeling is van toepassing als men met zijn klacht nergens anders terecht kan. Allereerst zal geprobeerd worden de klacht in onderling overleg af te handelen. Als dat niet lukt of niet mogelijk is, kan men zich beroepen op het College van Bestuur. Wanneer ook dit zonder resultaat blijft, kan men zich wenden tot de klachtencommissie. Bij voorkeur na overleg met een van de vertrouwenspersonen. 

Klachtenprocedure voor ouders

Alle ouders hebben het volste recht om, wanneer ze menen dat daar aanleiding toe is, gebruik te maken van de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De
eerste stap is de problemen in goed overleg met een aan school verbonden functionaris op te lossen Als dat niet mogelijk blijkt, kan de klacht volgens de
klachtenprocedure worden behandeld. De klachtenregeling houdt in dat allereerst door betrokkenen naar een oplossing gezocht moet worden. Als dit niet lukt, wordt de klacht volgens de regeling afgehandeld. Voor klachten die het onderwijs betreffen kunt u terecht bij de Rijksoverheid. Die is bereikbaar op het  telefoonnummer 1400 op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur. Voor klachten die te maken hebben met seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminerend gedrag kunnen ouders terecht bij de vertrouwensinspecteur. (Telefoon: 0900-1113111).

Klachtencommissie reformatorisch onderwijs

Juridisch: Mr. J. Wolterink, Moerkapelle
Onderwijskundig: Dr. G. van der Hoek, Krimpen a/d IJssel
Sociaal-medisch: Mevrouw drs. M. Stip, H.J. Ambacht
Ambtelijk secretaris: Mr. A. van der Veer MSc, tel. 0187-609011, e-mail avanderveer@kliksafe.nl

Voor de klachtenprocedure: zie downloads.