Driestar College

Driestar College

Kwaliteitsbewaking door de inspectie van het onderwijs

Rol Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat scholen voldoen aan de basiseisen van kwaliteit. Verder verwacht men dat scholen blijven streven naar het bereiken van een betere kwaliteit. Ook wordt erop toegezien dat scholen zich aan de wettelijke eisen houden. Tenslotte controleert men dat de scholen de beschikbare middelen doelmatig en rechtmatig besteden.

Risicogericht toezicht

Ieder jaar voert de Inspectie van het Onderwijs een risicoanalyse uit bij alle scholen. Als deze analyse gunstig uitvalt, krijgt een school het vertrouwen van de Onderwijsinspectie. Die school krijgt dan een zogenaamd basistoezicht. Al jaren hebben de afdelingen en locaties van het Driestar College een basisarrangement gekregen. Als een risicoanalyse negatief uitvalt, gaat de Inspectie van het Onderwijs verder onderzoek doen. Dat kan er toe leiden dat zwakke of zeer zwakke scholen onder toezicht komen te staan.

Vierjaarlijks bezoek

Naast de jaarlijkse risicoanalyse krijgt iedere school één keer in de vier jaar bezoek van de Onderwijsinspectie. Bij dit bezoek doen de inspecteurs een uitgebreid onderzoek naar verschillende aspecten binnen de school. Ze leggen de uitkomsten van dit onderzoek vast in een rapport. 

Website en contact

De Inspectie van het Onderwijs publiceert op haar website gegevens van alle scholen. Via www.onderwijsinspectie.nl zijn de meerjarenopbrengsten over drie cursusjaren en de jaarlijkse opbrengstenkaarten van iedere school in te zien. De Inspectie van het Onderwijs kan benaderd worden door het invullen van een contactformulier op internet. Ouders die advies willen kunnen terecht bij het gratis telefoonnummer 0800-1400.