Driestar College

Driestar College

Te laat komen en verzuim

Onderwijstijd

Een schooldag begint doorgaans om 8.20 uur. In verband met begeleidingsafspraken of terugkomregelingen moet er rekening mee gehouden worden dat een
schooldag tot 16.30 uur kan duren. Dit geldt voor iedere leerling. Vóór dit tijdstip kan een leerling dus geen verplichtingen aangaan! 
In de praktijk van het dagelijkse schoolleven kan het door allerlei oorzaken voorkomen dat er lessen uitvallen. Het Ministerie van Onderwijs heeft richtlijnen gegeven over de onderwijstijd van leerlingen. Onze school voldoet aan deze richtlijnen. Zo zijn er afspraken gemaakt om de lesuitval zoveel als mogelijk is te beperken. Lesuitval door vergaderingen of bijscholing wordt zoveel mogelijk voorkomen door dit aan het eind van de lesdag plaats te laten vinden. Bij ziekte of bijzonder verlof van docenten worden de lessen waar mogelijk verplaatst of vervangen. In alle leerjaren zijn de lessentabellen zo geprogrammeerd, dat er een buffer is om eventueel niet gegeven lessen te kunnen compenseren.

Absentmeldingen

Als een leerling door ziekte niet in staat is de lessen bij te wonen, dient de ouder/verzorger van deze  leerling telefonisch of via de website een absentmelding te doen bij verzuimcoördinator van de school. Dit dient bij voorkeur voor 08.00 uur te gebeuren. Stel indien nodig ook een medeleerling op de hoogte. Als een leerling zonder bericht afwezig is, zal de verzuimcoördinator contact zoeken met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.


Andere redenen van verzuim

Andere redenen van verzuim (bijvoorbeeld een huwelijk in de familie) kunnen ook aan de orde zijn. In zulke gevallen moet er tijdig per e-mail of per formulier schriftelijk toestemming gevraagd worden voor afwezigheid aan de verzuimcoördinator.


Ziekmelding tijdens schooldag

Als een leerling tijdens de dag op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de verzuimcoördinator. Die beoordeelt of de leerling naar huis mag. Als  de verzuimcoördinator toestemming geeft, wordt zo mogelijk eerst contact opgenomen met thuis. 


Luxe verzuim

Overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs geven wij geen vrij voor bijvoorbeeld:
• Eerder vertrek naar een vakantieadres
• Goedkope vakanties buiten het seizoen
• Verlenging van vakanties in het weekeinde
• Bezoek van beurzen of braderieën
• Lange jeugdweekenden etc.
Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van € 100 per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Er is één uitzondering, waarbij extra vrij gegeven mag worden. Dat is wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet tenminste twee weken tijdens de zomervakantie op vakantie kan. In dat geval mag eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven. Deze dagen mogen echter niet in de eerste twee weken van een schooljaar vallen. Een aanvraag hiervoor moet minstens zes weken van tevoren zijn ingediend bij de school.

Spijbelaars en telaatkomers naar Halt

Spijbelen en vaak te laat komen hebben negatieve gevolgen voor de schoolloopbaan van jongeren.  Daarom worden spijbelen en te laat komen steeds strenger en vooral vroeger aangepakt. Een beginnende spijbelaar die regelmatig te laat komt, kan van de leerplichtambtenaar een proces-verbaal krijgen en doorgestuurd worden naar Halt. Bij 90 uur verzuim en meer moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar en de schoolverpleegkundige.

Verlofpas

Dienstregelingen van busmaatschappijen sluiten helaas niet altijd goed aan bij de lestijden. In uitzonderlijke gevallen kunnen leerlingen in aanmerking komen
voor een verlofpasje. Ze kunnen een verlofpas krijgen als ze:
• ’s morgens voor 07.00 uur van het openbaar vervoer gebruik moeten maken
• ’s middags na het zevende of achtste uur langer dan een uur moeten wachten op het openbaar vervoer.
Bezitters van een verlofpas hebben dan toestemming wat later te komen en/of eerder weg te gaan als de lessituatie dat toelaat.