Driestar College

Driestar College

Dagelijkse organisatie m.i.v. 2019-2020 (onder voorbehoud)

Lestijden

Dagopening08.30-08.40 uur

Les 1

08.40-09.25 uur

Les 2

09.25-10.10 uur

Les 3

10.10-10.55 uur

Eetpauze

10.55-11.10 uur

Pauze

11.10-11.30 uur

Les 4

11.30-12.15 uur

Les 5

12.15-13.00 uur

Les 6

13.00-13.45 uur

Pauze

13.45-14.00 uur

Les 7

14.00-14.45 uur

Les 8

14.45-15.30 uur

Dag- en weekopeningen

Aan het begin van een nieuwe schoolweek worden in de aula’s van de gebouwen gezamenlijke weekopeningen gehouden. Op  de andere dagen van de week
wordt bij het begin van de lessen de dag in het lokaal geopend met Bijbellezing, gebed en het zingen van een psalm. Alle leerlingen doen hier aan mee. Daarom is het verplicht om iedere dag een Bijbel in de (Herziene) Statenvertaling met daarin de berijmde psalmen bij zich te hebben.

Roosterwijzigingen

Wijzigingen in het rooster worden meegedeeld via het digitale mededelingenbord in de hal van de school. Ook zijn de roosterwijzigingen in te zien via internet:
www.driestarcollege.nl.  De leerlingen zijn verplicht om regelmatig en zeker voor het naar huis gaan het mededelingenbord te raadplegen. Verzuim van lessen
door nalatigheid wordt niet als excuus aanvaard.


Kledingregels en taalgebruik

Van onze leerlingen verwachten wij dat ze zich zullen gedragen overeenkomstig Bijbelse waarden en normen. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop jongens en meisjes zich op school kleden. Wij verwijzen u hiervoor naar het speciaal ontworpen kledinglabel. Dit treft u bij de downloads aan als bijlage .. In alle gebouwen zijn voor meisjes voorzieningen getroffen, om zich om te kleden in verband met de kledingregels. Daarbij geldt dat de leerling zich bij aankomst direct omkleedt. Na het beëindigen van de lessen vertrekt de leerling na het omkleden zo spoedig mogelijk.

Het bovengenoemde uitgangspunt geldt ook voor het taalgebruik. We verwachten van onze leerlingen dat ze niet vloeken en geen schuttingtaal
of andere ongewenste krachttermen gebruiken.


Mobiele telefoons

Mobiele telefoons zijn in de school en op het schoolterrein verboden. Het dragen van een geluidsdrager (MP3-speler, I-Pod enz.) is eveneens verboden. Het
maken van (digitale) opnames, bijvoorbeeld met een mobiele telefoon, is in school en op het schoolterrein niet toegestaan. Publicatie van (digitale) foto’s zonder toestemming van
betrokkenen is eveneens niet toegestaan.

Roken

Het is verboden in en rondom de school en op het schoolterrein te roken.  

Schoolvideobegeleiding

Op de school vindt schoolvideobegeleiding plaats om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Overeenkomstig de geldende beroepscode worden in de klas gemaakte videobeelden niet zonder toestemming aan anderen getoond. Als deze methodiek wordt ingezet voor specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, worden de ouder(s)/ verzorger(s) hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.

Gymlessen en waardevolle spullen

Leerlingen moeten waardevolle spullen tijdens de gymles in hun kluisje doen. Dit geldt zowel voor de lessen binnen de school als buiten de school. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of schade.

Mediatheek

In de mediatheek kunnen leerlingen boeken lenen. Leerlingen  kunnen hier ook gebruik maken van computerwerkplekken.  

Verhuur kluisjes

Elke leerling moet een kluisje huren om kleding, helmen en andere waardevolle spullen op te bergen. Tijdens de zomervakantie mag niets in de kluisjes worden achtergelaten. De directie is bevoegd de kluisjes in te zien. Huur per jaar: € 10; statiegeld voor de sleutel: € 20. Als een leerling van school gaat, moet de sleutel ingeleverd worden. Het statiegeld wordt dan terugbetaald.

De gezonde school

Aan de orde komen onderwerpen als roken, alcohol, drugs, budgetbeheer en gokken.  

GGD

Als uw kind hoofdluis of een besmettelijke ziekte heeft, stellen wij het op prijs dat de ouders de school hiervan op de hoogte brengen. Indien nodig kunnen wij overleggen met de GGD hoe te handelen.