Driestar College

Driestar College

Dagelijkse organisatie, tijden en kosten

Aan het begin van het schooljaar

Aan het begin van het schooljaar

Burgerservicenummer

In het kader van de wet Onderwijs worden scholen voor voortgezet onderwijs verplicht om burgerservicenummers van al hun leerlingen op te nemen in de leerlingadministratie.

Foto’s

Aan het begin van het cursusjaar worden van alle leerlingen portret- en klassenfoto’s gemaakt. Van de examenklasleerlingen wordt aan het eind van hun schoolperiode een groepsfoto gemaakt. Er is geen verplichting de foto’s af te nemen.

Agenda’s

Deze wordt op de eerste lesdag uitgereikt. Gebruik daarvan is verplicht. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij geen teksten en illustraties die in strijd zijn met de uitgangspunten van de school aan deze agenda toevoegen. 

Persoonsgegevens

Lopende het schooljaar ontvangen leerlingen uit de examenklassen een brief met de persoonsgegevens die bij de leerlingadministratie bekend zijn. Als leerlingen niet voor aanvang van de centrale examens reageren, gaan we er vanuit dat de gegevens correct zijn. 
Dagelijkse organisatie

Dagelijkse organisatie m.i.v. 2019-2020 (onder voorbehoud)

Lestijden

Dagopening08.30-08.40 uur

Les 1

08.40-09.25 uur

Les 2

09.25-10.10 uur

Les 3

10.10-10.55 uur

Eetpauze

10.55-11.10 uur

Pauze

11.10-11.30 uur

Les 4

11.30-12.15 uur

Les 5

12.15-13.00 uur

Les 6

13.00-13.45 uur

Pauze

13.45-14.00 uur

Les 7

14.00-14.45 uur

Les 8

14.45-15.30 uur

Dag- en weekopeningen

Aan het begin van een nieuwe schoolweek worden in de aula’s van de gebouwen gezamenlijke weekopeningen gehouden. Op  de andere dagen van de week
wordt bij het begin van de lessen de dag in het lokaal geopend met Bijbellezing, gebed en het zingen van een psalm. Alle leerlingen doen hier aan mee. Daarom is het verplicht om iedere dag een Bijbel in de (Herziene) Statenvertaling met daarin de berijmde psalmen bij zich te hebben.

Roosterwijzigingen

Wijzigingen in het rooster worden meegedeeld via het digitale mededelingenbord in de hal van de school. Ook zijn de roosterwijzigingen in te zien via internet:
www.driestarcollege.nl.  De leerlingen zijn verplicht om regelmatig en zeker voor het naar huis gaan het mededelingenbord te raadplegen. Verzuim van lessen
door nalatigheid wordt niet als excuus aanvaard.


Kledingregels en taalgebruik

Van onze leerlingen verwachten wij dat ze zich zullen gedragen overeenkomstig Bijbelse waarden en normen. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop jongens en meisjes zich op school kleden. Wij verwijzen u hiervoor naar het speciaal ontworpen kledinglabel. Dit treft u bij de downloads aan als bijlage .. In alle gebouwen zijn voor meisjes voorzieningen getroffen, om zich om te kleden in verband met de kledingregels. Daarbij geldt dat de leerling zich bij aankomst direct omkleedt. Na het beëindigen van de lessen vertrekt de leerling na het omkleden zo spoedig mogelijk.

Het bovengenoemde uitgangspunt geldt ook voor het taalgebruik. We verwachten van onze leerlingen dat ze niet vloeken en geen schuttingtaal
of andere ongewenste krachttermen gebruiken.


Mobiele telefoons

Mobiele telefoons zijn in de school en op het schoolterrein verboden. Het dragen van een geluidsdrager (MP3-speler, I-Pod enz.) is eveneens verboden. Het
maken van (digitale) opnames, bijvoorbeeld met een mobiele telefoon, is in school en op het schoolterrein niet toegestaan. Publicatie van (digitale) foto’s zonder toestemming van
betrokkenen is eveneens niet toegestaan.

Roken

Het is verboden in en rondom de school en op het schoolterrein te roken.  

Schoolvideobegeleiding

Op de school vindt schoolvideobegeleiding plaats om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Overeenkomstig de geldende beroepscode worden in de klas gemaakte videobeelden niet zonder toestemming aan anderen getoond. Als deze methodiek wordt ingezet voor specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, worden de ouder(s)/ verzorger(s) hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.

Gymlessen en waardevolle spullen

Leerlingen moeten waardevolle spullen tijdens de gymles in hun kluisje doen. Dit geldt zowel voor de lessen binnen de school als buiten de school. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of schade.

Mediatheek

In de mediatheek kunnen leerlingen boeken lenen. Leerlingen  kunnen hier ook gebruik maken van computerwerkplekken.  

Verhuur kluisjes

Elke leerling moet een kluisje huren om kleding, helmen en andere waardevolle spullen op te bergen. Tijdens de zomervakantie mag niets in de kluisjes worden achtergelaten. De directie is bevoegd de kluisjes in te zien. Huur per jaar: € 10; statiegeld voor de sleutel: € 20. Als een leerling van school gaat, moet de sleutel ingeleverd worden. Het statiegeld wordt dan terugbetaald.

De gezonde school

Aan de orde komen onderwerpen als roken, alcohol, drugs, budgetbeheer en gokken.  

GGD

Als uw kind hoofdluis of een besmettelijke ziekte heeft, stellen wij het op prijs dat de ouders de school hiervan op de hoogte brengen. Indien nodig kunnen wij overleggen met de GGD hoe te handelen.

 

Te laat komen en verzuim

Te laat komen en verzuim

Onderwijstijd

Een schooldag begint doorgaans om 8.20 uur. In verband met begeleidingsafspraken of terugkomregelingen moet er rekening mee gehouden worden dat een
schooldag tot 16.30 uur kan duren. Dit geldt voor iedere leerling. Vóór dit tijdstip kan een leerling dus geen verplichtingen aangaan! 
In de praktijk van het dagelijkse schoolleven kan het door allerlei oorzaken voorkomen dat er lessen uitvallen. Het Ministerie van Onderwijs heeft richtlijnen gegeven over de onderwijstijd van leerlingen. Onze school voldoet aan deze richtlijnen. Zo zijn er afspraken gemaakt om de lesuitval zoveel als mogelijk is te beperken. Lesuitval door vergaderingen of bijscholing wordt zoveel mogelijk voorkomen door dit aan het eind van de lesdag plaats te laten vinden. Bij ziekte of bijzonder verlof van docenten worden de lessen waar mogelijk verplaatst of vervangen. In alle leerjaren zijn de lessentabellen zo geprogrammeerd, dat er een buffer is om eventueel niet gegeven lessen te kunnen compenseren.

Absentmeldingen

Als een leerling door ziekte niet in staat is de lessen bij te wonen, dient de ouder/verzorger van deze  leerling telefonisch of via de website een absentmelding te doen bij verzuimcoördinator van de school. Dit dient bij voorkeur voor 08.00 uur te gebeuren. Stel indien nodig ook een medeleerling op de hoogte. Als een leerling zonder bericht afwezig is, zal de verzuimcoördinator contact zoeken met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.


Andere redenen van verzuim

Andere redenen van verzuim (bijvoorbeeld een huwelijk in de familie) kunnen ook aan de orde zijn. In zulke gevallen moet er tijdig per e-mail of per formulier schriftelijk toestemming gevraagd worden voor afwezigheid aan de verzuimcoördinator.


Ziekmelding tijdens schooldag

Als een leerling tijdens de dag op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de verzuimcoördinator. Die beoordeelt of de leerling naar huis mag. Als  de verzuimcoördinator toestemming geeft, wordt zo mogelijk eerst contact opgenomen met thuis. 


Luxe verzuim

Overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs geven wij geen vrij voor bijvoorbeeld:
• Eerder vertrek naar een vakantieadres
• Goedkope vakanties buiten het seizoen
• Verlenging van vakanties in het weekeinde
• Bezoek van beurzen of braderieën
• Lange jeugdweekenden etc.
Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van € 100 per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Er is één uitzondering, waarbij extra vrij gegeven mag worden. Dat is wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet tenminste twee weken tijdens de zomervakantie op vakantie kan. In dat geval mag eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven. Deze dagen mogen echter niet in de eerste twee weken van een schooljaar vallen. Een aanvraag hiervoor moet minstens zes weken van tevoren zijn ingediend bij de school.

Spijbelaars en telaatkomers naar Halt

Spijbelen en vaak te laat komen hebben negatieve gevolgen voor de schoolloopbaan van jongeren.  Daarom worden spijbelen en te laat komen steeds strenger en vooral vroeger aangepakt. Een beginnende spijbelaar die regelmatig te laat komt, kan van de leerplichtambtenaar een proces-verbaal krijgen en doorgestuurd worden naar Halt. Bij 90 uur verzuim en meer moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar en de schoolverpleegkundige.

Verlofpas

Dienstregelingen van busmaatschappijen sluiten helaas niet altijd goed aan bij de lestijden. In uitzonderlijke gevallen kunnen leerlingen in aanmerking komen
voor een verlofpasje. Ze kunnen een verlofpas krijgen als ze:
• ’s morgens voor 07.00 uur van het openbaar vervoer gebruik moeten maken
• ’s middags na het zevende of achtste uur langer dan een uur moeten wachten op het openbaar vervoer.
Bezitters van een verlofpas hebben dan toestemming wat later te komen en/of eerder weg te gaan als de lessituatie dat toelaat.

Schoolkosten

Schoolkosten

Schoolboeken

De school deelt aan de leerlingen gratis de schoolboeken en het voor dat schooljaar noodzakelijke lesmateriaal uit. De leerlingen moeten bij de ontvangst van deze leermiddelen aan het begin van het schooljaar controleren of het pakket compleet is en in goede staat verkeert. Alle boeken zijn en blijven eigendom van de school. De school geeft de boeken in bruikleen aan de leerlingen. Daarom zijn de leerlingen verplicht zorgvuldig om te gaan met de uitgedeelde leermiddelen. Ze moeten de boeken kaften en goed onderhouden. In de boeken mag niet geschreven worden. Aan het eind van het schooljaar moeten alle boeken
(met uitzondering van werkboeken, tenzij anders is aangegeven) worden ingeleverd. Als de boeken niet op tijd of niet in goede staat worden ingeleverd,
heeft de school het recht de schade te verhalen op de ouder(s)/verzorger(s).

ANBI-status

Het Driestar College is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie hierover vindt u op onze website onder www.driestarcollege. nl/Algemeen/Over_ons/ANBI-status. Al uw giften aan het Driestar College zijn aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt ook giften die bestemd zijn voor acties die de school organiseert en doorbetaalt aan instellingen met een ANBI zoals Woord en Daad, ZOA etc.

Digitale facturatie en betalen via i-DEAL

Bij het factureren van de schoolkosten ontvangen ouders/verzorgers een e-mail met een link naar het ouderportaal waar de opgestelde factuur voor u klaar staat. Op het portaal heeft u twee betaalmogelijkheden, i-DEAL of overmaken via internetbankieren. Voor sommige schoolkosten wordt het voor ouders/verzorgers mogelijk om in te schrijven via het ouderportaal. Als van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, ontvangt u een e-mail met een link naar de inschrijving. 

Schoolkosten

Algemeen

Het Driestar College onderschrijft de gedragscode  schoolkosten voortgezet onderwijs. Deze gedragscode heeft tot doel ervoor te zorgen dat de kosten
voor de ouders transparant zijn. Daarnaast is er de verplichting de kosten voor de ouders zoveel als mogelijk is te beperken.

Schoolkosten voor ouders: lesmaterialen

Voor sommige lesmaterialen ontvangt de school geen vergoeding van de overheid. Deze materialen komen voor kosten van de ouder(s)/verzorger(s):
• Atlassen, rekenmachines, woordenboeken etc. worden door ouders zelf aangeschaft en betaald.
• Andere lesmaterialen worden door de school aangeschaft en bij de ouders in rekening gebracht: schoolagenda, schoolpas met printtegoed, tekenpakket, gymshirt en kleding en gereedschap voor de praktijklessen bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo.

Schoolkosten voor ouders: vrijwillige ouderbijdrage

Deze bijdragen worden besteed aan het dekken van kosten die gemaakt worden voor identiteitsgebonden onderwijs en voor het bevorderen van de kwaliteit van het reformatorisch onderwijs. Deze bijdrage wordt in combinatie met de kluishuur in najaar 2017 geind. 

Schoolkosten voor ouders: overige kosten

Een overzicht van welke kosten dit betreft, vindt u in de tabel (klik daarvoor 'Overzicht schoolkosten tabel' open).

Kosten onderzoek

Mogelijke onderzoeken (bijvoorbeeld rond beroepskeuze, dyslexie etc.) vallen ook in deze categorie. 50 procent van de kosten hiervan, met een maximum van € 250 per onderzoek, wordt door de school betaald. Het resterende bedrag wordt in rekening gebracht bij de ouder(s)/ verzorger(s). In het geval van dyslexie- en dyscalculietesten draagt de school alleen bij in de kosten als de test door de school zelf geadviseerd wordt of als op grond van een door de ouders aangevraagde test daadwerkelijk een dyslexie- of dyscalculieverklaring afgegeven wordt.

Overzicht schoolkosten tabel
OmschrijvingKostenBijzonderheden
Schoolagenda€ 5,50 
Schoolpas inclusief printtegoed€ 4,50 
Kluishuur€ 10 
Kluisborg€ 20 
Gezinsbijdrage€ 10Maximaal € 30 per gezin
Tekenpakket€ 14Brugklas
Gymshirt€ 5Brugklas
Bouwbreed gereedschap, kleding€ 45Vmbo-3 gt
Belangstellingsonderzoek€ 120Havo/vwo
Niet lesgebonden en/of vakoverstijgende activiteiten (waaronder jaarlijkse schoolreis)€ 60Behalve klassen die werkweek hebben en examenklassen
Christchurch (facultatief)€ 300Vmbo-3 gt
Werkweek€ 225Vmbo-3 gt
Kampweek€ 100Lwoo-1, 2
Examenreis€ 150Vmbo-gt (Londen)
Examentraining€ 65Vmbo-gt 4
Fotojaarboek € 8Vmob-gt 4

 

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Ongevallenverzekering

De school heeft een collectieve verzekering afgesloten voor schade, waarvoor de school wettelijk aansprakelijk is. In deze verzekering is ook de aansprakelijkheid opgenomen van leerlingen voor schade tijdens excursieweken, werkweken, stages, leerwerktrajecten en werkoriëntatieopdrachten. Op grond van deze ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Bijvoorbeeld door een eigen risico. Materiële schade, bijvoorbeeld een kapotte bril of fiets etc., valt niet onder de dekking.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als diegenen, die voor de school actief zijn (personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. We willen hierbij wijzen op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot een misverstand. 

1.  Verwijtbare fout

Allereerst is de school niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en daarmee verplicht tot schadevergoeding als er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of degene die voor de school optreedt) moet dan tekort geschoten zijn in zijn rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade geleden wordt, zonder dat er sprake is van onrechtmatigheid door de school. Bijvoorbeeld door schade aan brillen tijdens de gymnastiekles. Deze schade valt niet onder de verzekering en wordt door de school niet vergoed.

2. Onrechtmatig gedrag

In de tweede plaats is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Jongeren vanaf veertien jaar zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Voor leerlingen jonger dan veertien jaar zijn de ouders verantwoordelijk. Een leerling die tijdens de schooluren of bij andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar allereerst zelf (of zijn ouders) voor verantwoordelijk.

c. Annuleringsverzekering

Voor georganiseerde buitenschoolse activiteiten heeft de school geen annuleringsverzekering afgesloten. Als leerlingen wegens omstandigheden niet deel kunnen nemen aan geplande activiteiten worden de reeds door de school betaalde kosten bij de ouders in rekening gebracht. Het valt onder verantwoordelijkheid van de ouders hiervoor wel of niet een annuleringsverzekering af te sluiten.

Rapportage en toetsing

Rapportage en toetsing

Rapportage

De leerstof die leerlingen krijgen, wordt ingedeeld in vier perioden van ongeveer tien weken. Ongeveer twee weken na afloop van een periode, krijgen de leerlingen hun rapport. Op de website www.driestarcollege.nl/ouderportaal kunnen de cijfers van leerlingen worden ingezien.

Toetsingsmogelijkheden

Wij kennen de volgende mogelijkheden om de kennis van leerlingen te toetsen:
•  Overhoring: een korte schriftelijke of mondelinge toetsing van stof die opgegeven is als normaal huiswerk. Getoetst worden de kennis en/of het inzicht van leerlingen.
•  Repetitie: een schriftelijke toets over een samenhangend en beperkt deel van de leerstof. Getoetst worden de kennis en/ of het inzicht van leerlingen.
•  Proefwerk: net als een repetitie. Alleen de hoeveelheid leerstof is groter.
•  Schoolexamen: een toets in de bovenbouw die onderdeel is van het examenprogramma. Ze worden afgenomen in daarvoor aangewezen weken.

Afspraken

Een leerling hoeft niet meer dan twee proefwerken of repetities per dag te maken. Bij bijzondere omstandigheden mag hiervan afgeweken worden. Deze uitzondering is niet van kracht tijdens de proefwerkweken en eveneens niet op het opgeven van schriftelijke overhoringen.

Cito-toetsen

In de leerjaren 1 t/m 3 worden de toetsen van het Cito Volgsysteem afgenomen. Deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van de leerling in de klassen  1 t/m 3 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. De uitslag van de toetsen wordt aan de ouders meegedeeld. De uitslag zal bij de overgang naar een volgend cursusjaar meewegen in het advies. Hoe dit gaat, leest u bij de overgangsnormen. De overgangsnormen vindt u bij downloads.