Driestar College

Driestar College

Cijfers en rapporten

Cijfers en rapporten

Het schooljaar bestaat uit drie (havo/vwo) of vier (vmbo) perioden. Iedere periode wordt afgesloten met een rapport. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de cijfers van drie rapporten (havo/vwo) of vier rapporten (vmbo). Er kunnen bijzondere omstandigheden aan de orde zijn. Bijvoorbeeld als een leerling veel ziek geweest is of tussentijds is overgeplaatst. In zulke gevallen kan de docentenvergadering besluiten dat minder voorafgaande rapporten meetellen voor het eindcijfer. Bij een tussentijdse overplaatsing bijvoorbeeld door alleen de cijfers die na de overplaatsing gehaald zijn mee te tellen. De docentenvergadering stelt de rapportcijfers en ook de cijfers op het eindrapport vast. Deze cijfers zijn rekenkundig afgerond op één decimaal. De eindrapportcijfers zijn in hele getallen.
Bij de berekening van de cijfers voor het eindrapport wordt uitgegaan van de niet afgeronde rapportcijfers van de eerste drie (havo/ vwo) of vier (vmbo) rapporten. Daarbij wordt de volgende weging toegepast:

Cijferberekening bij havo/ vwo

Rapport1 (10 weken)2 (15 weken)3 (15 weken)
Weging2x3x3x

 

 

Cijferberekening bij vmbo

Rapport1234
Weging1x2x2x2x

 

 

Op- en afstroom

Het schoolbeleid is er op gericht om opstroom (naar een hoger niveau) en vooral de afstroom (naar een lager niveau) tot een minimum te beperken. Bij op- en
afstroom vervallen alle eerder behaalde cijfers. 


Tussentijdse overplaatsing

Naar een hoger niveau vindt deze alleen plaats bij het eerste rapport. Hierbij worden de volgende criteria gebruikt:

  • De mening van de docenten over de capaciteiten van de leerling.
  • De leerling moet ten minste een 8 staan voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Voor de overige vakken moet het gemiddelde ten minste 7,5 zijn.
  • De leerlingkenmerken: instelling, leervermogen, werkhouding, motivatie en doorzettingsvermogen.

Tussentijdse overplaatsing naar een lager niveau kan plaatsvinden bij zowel het eerste als het tweede rapport. Hierop zijn drie uitzonderingen:

  • Overplaatsing vanuit vmbo-gt 3 naar vmbo-kader 3.
  • Binnen havo/vwo (mogelijk tot de Kerstvakantie) kan alleen bij het eerste rapport.
  • Binnen het lwoo is geen tussentijdse overplaatsing mogelijk.

In alle gevallen geldt dat de tussentijdse overplaatsing alleen mogelijk is als er ruimte is in de ontvangende klas. Aan het eind van een cursusjaar is het mogelijk om op grond van de resultaten van niveau te wisselen. In april/mei wordt daarover een advies gegeven.


Godsdienst

Voor het vak godsdienst geldt  artikel zes van het schoolreglement: als voor het vak godsdienst geen voldoende eindcijfer wordt behaald, wordt een leerling niet
geplaatst in het volgende cursusjaar. Het maakt hier niet uit of het gaat om een voortzetting van de studie in dezelfde of in een andere leerweg. Bepalend is het
gemiddelde jaarcijfer. Leerlingen die een onvoldoende voor godsdienst hebben, maar voor de andere vakken wel voldoen aan de overgangsnormen krijgen de mogelijkheid een herkansing voor het vak godsdienst te maken.

Mogelijkheid van beroep bij overgangsbeslissingen

Leerlingen en ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om in beroep te gaan als ze een bezwaar hebben tegen een overgangsbeslissing. Dat kan alleen
als voldaan wordt aan de volgende criteria:

  • Het bezwaar moet altijd betrekking hebben op een leerling in de bespreekmarge. Deze bespreekmarge staat vermeld in de aan het begin van dit hoofdstuk genoemde tabel met overgangsnormen (bijlage 7 bij downloads). Als een leerling buiten de bespreekmarge valt, kan dus geen bezwaar worden gemaakt.
  • Een uitzondering hierop is als er omstandigheden zijn geweest, die op de behaalde resultaten van invloed zijn geweest en op het moment van de  overgangsbeslissing niet bekend waren bij de docentenvergadering. Deze invloed moet wel aangetoond kunnen worden.
  • Het beroep moet per e-mail worden ingediend bij de mentor. Dat dient uiterlijk om 09.00 uur op donderdagmorgen van de laatste schoolweek te zijn gebeurd. Op deze donderdag vergadert de commissie nadere beslissingen. Deze commissie is samengesteld uit: vertegenwoordigers van de afdelingsdirectie, de afdelingsleider en de mentor. De beslissing die deze commissie neemt is bindend.