Driestar College

Driestar College

Rapportage en toetsing

Rapportage

De leerstof die leerlingen krijgen, wordt ingedeeld in drie of vier afgeronde gedeelten. De sector havo/vwo heeft drie perioden, de sector vmbo vier. Ongeveer twee weken na afloop van een periode, krijgen de leerlingen hun rapport mee. Op het ouderportaal kunnen de cijfers van leerlingen worden ingezien.
Zo kunnen ouder(s)/verzorger(s) de vorderingen van hun kind(eren) goed volgen. 


Toetsingsmogelijkheden

We kennen de volgende mogelijkheden om de kennis van leerlingen te toetsen:
• Overhoring: een korte schriftelijke of mondelinge toets van stof die opgegeven is als normaal huiswerk. 
• Repetitie: een schriftelijke toets over een samenhangend en beperkt deel van de leerstof. 
• Proefwerk: net als een repetitie. Alleen de hoeveelheid leerstof is groter.
• Proefwerkweek: een week waarin uitsluitend proefwerken en/of repetities gegeven worden. Er zijn dan geen reguliere lessen.
• Schoolexamen: een toets in de bovenbouw die onderdeel is van het examenprogramma. Ze worden afgenomen in daarvoor aangewezen weken.
 

Afspraken

Een leerling hoeft niet meer dan twee proefwerken of repetities per dag te maken. Bij bijzondere omstandigheden mag hiervan afgeweken worden. Dat moet dan wel gemotiveerd worden door de schoolleiding. Deze uitzondering is niet van kracht tijdens de proefwerkweken en is ook niet van toepassing op het opgeven van schriftelijke overhoringen. Als een leerling ziek is en daardoor een proefwerk, schoolexamen of centraal examen niet kan maken, moet er zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen met de afdelingsleider.
 

Cito-toetsen

In de leerjaren 1, 2 en 3 van alle afdelingen in de school worden de toetsen van het Cito Volgsysteem afgenomen. Deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van de leerling in de klassen 1 t/m 3 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Deze ontwikkeling wordt ook vastgelegd. De uitslag van de toetsen wordt altijd aan de ouders meegedeeld. De uitslag zal bij de overgang naar een volgend cursusjaar meewegen in het advies. Hoe dit gaat, leest u bij de overgangsnormen.