Driestar College

Driestar College

Extra ondersteuning

Leerlingen die ondersteuningsbehoeften hebben die al de genoemde vormen overstijgen, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Deze extra ondersteuning wordt ingezet na bespreking in het IZO of ZAT. Mogelijke extra ondersteuning:

  • Aanpassingen van gebouw, meubilair of curriculum voor leerlingen met fysieke of psychische problemen;
  • Het toekennen van een Intern Begeleider (IB-er). IB-ers begeleiden leerlingen met leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Daarbij adviseren en/of coachen ze waar nodig leraren en mentoren bij de opvang en begeleiding van deze leerlingen. De IB-ers schrijven een ontwikkelingsperspectief voor de leerlingen die ze structureel begeleiden. Daarover vindt overleg plaats met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) van de leerling en eventuele andere (externe) hulpverleners. 
  • Plaatsing in één van de trajectgroepen of de Integratieklas. In deze groepen worden leerlingen geplaatst die dermate door hun gedragsproblematiek gehinderd worden, dat (volledige) plaatsing in een reguliere klas niet haalbaar is. Het motto daarbij is ‘speciaal waar het moet, regulier waar het kan’.
  • Een tijdelijke plaatsing in de Rebound omdat motivatie en/of gedragsproblemen het leerproces of de klassensituatie ontoelaatbaar beïnvloeden. De reboundgroep is een tijdelijke voorziening die bedoeld is voor: • Leerlingen die door hun gedrag niet meer te handhaven zijn. • Leerlingen die in principe geen vastgestelde gedragsstoornis hebben, maar wel gedragsproblemen vertonen. • Leerlingen die gemotiveerd zijn voor een reguliere schoolopleiding en willen werken aan een terugkeer naar de oude setting of een andere onderwijsvorm.

Zorgloket

Het zorgloket is een flexibel team van experts onder leiding van de staffunctionaris leerlingenzorg, dat meedenkt, adviseert en ondersteunt bij complexe zorgvragen binnen de school. Aanmeldingen kunnen worden gedaan bij de staffunctionaris leerlingenzorg.

Cluster 1 en 2

Leerlingen die begeleiding nodig hebben omdat ze doof, slechthorend, blind of slechtziend zijn, kunnen extra ondersteuning op school krijgen vanuit gespecialiseerde instituten. Waar mogelijk zal de school de nodige begeleiding zelf organiseren al dan niet in samenwerking met de gespecialiseerde instituten. 

Eleos

Enkele momenten per week voeren medewerkers van Eleos op het Driestar College gesprekken met leerlingen die via hen gespecialiseerde GGZ begeleiding hebben. Inzet van deze ondersteuning verloopt niet via school.